Kết Quả Nghiên Cứu Thực Địa Từ Sáu Quốc Gia Châu Âu và Ba Quốc Gia Châu…